Všeobecné obchodné podmienky

 

1, Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti my­ sys, s. r. o., so sídlom Rapatská 921/28, 951 35 Veľké Zálužie, Slovenská republika, IČO:50137671, DIČ DPH: SK 2120196430, zapísaná do obchodného registra vedenom Okresným súdom Nitra I, oddiel: Sro, vložka č.40083/N, (ďalej len „predávajúci) a kupujúcim, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou my­-sys, s. r. o. ako predávajúcim a zákazníkom ako kupujúcim prostredníctvom internetu a predmetom ktorých je nákup tovaru cez internetový obchod, umiestnený na internetovej stránke www.my­-syskozmetika.sk.

Kontaktné údaje predávajúceho:

E­mail: info@yemna.sk
Telefónne číslo: +421 (0) 918183974

Poštová adresa:
my­sys, s. r. o.
Rapatská 921/28
951 35 Veľké Zálužie
Slovenská republika

Číslo účtu pre bezhotovostné platby:
Názov banky: Fio a.s.,
IBAN: SK4683300000002300951106
SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra
1 Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 037/7720 001, 037/7720 034
fax č.: 037/ 7720 024

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

 

2, Vymedzenie pojmov

Predávajúci:osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok.

Kupujúci (spotrebiteľ): fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti

Kupujúci (podnikateľ):je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti

Podnikateľom sa rozumie:

  •       osoba zapísaná v obchodnom registri
  •       osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia
  •       osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov
  •       osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu

Kúpna zmluva:je zmluva, kde zmluvnými stranami sú na jednej strane predávajúci a na druhej strane kupujúci. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a vyhotovením objednávky predávajúcim.Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám.

Obchodné podmienky:zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

 

3, Objednávanie tovaru a uzavretie zmluvy

Pre objednanie tovaru kliknite myšou na obrázok košíka a tovar bude vložený do nákupného košíka. Pre zobrazenie obsahu nákupného košíka, kliknite myšou na počet položiek v pravom hornom rohu internetovej stránky www.yemna.sk. Následne si môžete vybrať jednu z platobných a prepravných/odberných možností. Po vyplnení kontaktného formulára (môžete si zvoliť registráciu, alebo nákup bez registrácie) potvrďte súhlas s našimi obchodnými podmienkami a kliknite myšou na tlačidlo„Pokračovať na súhrn. Následne si skontrolujte všetky informácie a potvrďte objednávku. Na Vašu e­mailovú adresu bude zaslaná správa o stave objednávky.

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru").

V prípade zistenia vyššej ceny má predávajúci povinnosť vyžiadať od zákazníka súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka pred potvrdením objednávky. Až udelením súhlasu zákazníka so zmenou ceny a následným potvrdením (akceptovaním) objednávky zo strany predávajúceho sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý.

Automaticky vykonávané Oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré bude zaslané kupujúcemu na e­mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky. Toto Oznámenie má len informatívny charakter za účelom upovedomenia kupujúceho o prijatí jeho objednávky. Na e­mailovú adresu kupujúceho mu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

Zoznam tovaru na internetovej stránke www.yemna.sk, ktorú prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho. Kupujúci môže doručiť prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky predávajúcemu v lehote do 24 hodín od doručenia objednávky predávajúcemu oznámenie, že objednávku ruší. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, e­mailovú adresu a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote do 7 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.

 

4, Odstúpenie od zmluvy

V súlade s ustanovením § 7 odst. 1 a. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Kupujúci odstúpi od zmluvy na základe formuláru, ktorý je na stiahnutie tu: http://www.yemna.sk/content/10-formular-na-odstupenie-od-zmluvy

Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.

Odstúpiť od zmluvy nie je možné u tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený. Tiež nie je možné vrátiť tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka. V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar. Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou.

Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na bankový účet určený kupujúcim.

Po platnom odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru.

Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Všetky náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu znáša kupujúci.

 

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e mailom na info@yemna.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

5, Ochrana osobných údajov

Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracúval a uchovával jeho osobné údaje. Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a marketingových akcií predávajúceho a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektu údajov.

Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutých osôb na marketingové účely na základe ich žiadosti resp. súhlasu dotknutej osoby v súlade s § 11 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatvárané kúpnou zmluvou a využitie pre marketingové účely predávajúceho a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu spoločnosti my­sys, s. r. o.. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj forma elektronická, najmä prostredníctvom kontaktného formulára na webových stránkach www.yemna.sk, alebo e­mailom na info@yemna.sk.

Registráciou, kupujúci, automaticky súhlasí, že môžete byt informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e­mailom alebo telefonicky. Kupujúci má právo kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe, alebo žiadosťou formou e­mailovej správy na: info@yemna.sk

 

6, Ceny, doprava a dodacie lehoty

Pre kupujúceho vždy platí aktuálna cena pri záväznom objednávaní a nemení sa pri zvýšení alebo znížení ceny titulu v budúcnosti. Všetky ceny tovaru a služieb sú uvádzané ako konečné, bez ďalších poplatkov, nezahŕňa však cenu dodania tovaru. Akciové ceny sú platné do dátumu uvedeného na internetovej stránke www.yemna.sk, alebo do vypredania zásob.

Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých produktoch na našej internetovej stránke, individuálne zľavy pre zákazníka alebo zľavy poskytované na základe spolupráce nášho internetového obchodu s tretími stranami, nie sú vzájomne kombinovateľné.

Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. Jej dĺžka sa zvyčajne pohybuje od 24 hodín do 5 pracovných dní od prijatia platby na účet predávajúceho. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho. V prípade, že sa tovar nachádza na našom sklade, tovar zvyčajne expedujeme do 3 pracovných dní maximálne však do 5 pracovných dní. V prípade, ak sa objednaný tovar nenachádza na sklade, predávajúci sa zaväzuje bezodkladne o tom upovedomiť kupujúceho a dohodnúť sa s ním na ďalšom postupe.

Dodaný tovar má dobu minimálnej trvanlivosti viac ako 2 mesiace pred dátumom spotreby. V prípade kratšej doby trvanlivosti kontaktuje pred dodaním predávajúci telefonicky alebo e­mailom kupujúceho a tovar dodá až po súhlase kupujúceho. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak nie je možné dodať všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne. Predávajúci o tejto situácii upovedomí kupujúceho v čo možno najkratšom čase a oznámi mu predpokladaný termín dodania tovaru alebo mu navrhne dodanie náhradného tovaru. Ak sa predajcovi tovar nepodarí zabezpečiť ani v dodatočnej lehote, kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti kupujúcemu budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na kupujúcim určený bankový účet.


Kuriér GLS platba vopred bankovým prevodom alebo Trustpay platobnou bránou:3,72€

Uvedené ceny sú platné iba pre dopravu v rámci Slovenskej republiky. Pre informácie o cenách dopravy do zahraničia nás kontaktujte na:info@yemna.sk.

Osobný odber je možný iba v prípade platby prostredníctvom bankového prevodu po dohode na adrese:

Obecná 859/1
951 35 Veľké Zálužie
Slovenská republika

Kúpnu cenu môže kupujúci uhradiť prostredníctvom: 

  •       vopred na č.účtu: SK4683300000002300951106
  •       osobný odber
  •       Trustpay platobná brána

Kupujúci je povinný zaplatiť dodávateľovi kúpnu cenu poriadne a včas. Pri každej dodávke tovaru vystaví predávajúci faktúru, ktorú pošle kupujúcemu elektronickou poštou, so zaslaným tovarom alebo dodá osobne.

Kupujúci je povinný prevziať tovar v dohodnutom mieste a čase osobne, alebo zabezpečiť jeho prevzatie. Prevzatie tovaru zákazník písomne potvrdí v dodacom liste, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. K tovaru je pribalený účtovný doklad (faktúra), ktorý zároveň slúži ako záručný list. Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak kupujúci neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme, predávajúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru (poštovné súvisiace so spätným zaslaním tovaru). Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho.

Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od prepravcu/kuriéra a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. V prípade viditeľného poškodenia zásielky alebo tovaru je kupujúci oprávnený zásielku neprevziať.

 

7, Reklamačný poriadok a záručné podmienky

Záručná doba na tovar zakúpený v internetovom obchode www.yemna.sk je štandardne v dĺžke 12 mesiacov resp. ohraničená dátumom spotreby tovaru a plynie odo dňa prevzatia tovaru, ak právne predpisy Slovenskej republiky neustanovujú inú záručnú dobu pre určité druhy tovaru. Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Trvanie záručnej doby vyplýva z právnych predpisov Slovenskej republiky. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

V rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácie riadia zákonom č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník a zákonom č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa, obidva zákony v platnom a účinnom znení, s prihliadnutím k spresneniam v tomto Reklamačnom poriadku.

Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou tzn. vydaním záručného listu. Záručný list musí obsahovať obchodné meno predávajúceho, IČO a sídlo predávajúceho. Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe obsahujúci uvedené informácie.

Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje chyby, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci. Tovar, na ktorý si kupujúci uplatňuje záruku, musí byť v záručnej lehote a musí byť zakúpený u predávajúceho.

Záručná doba sa nevzťahuje na chyby vzniknuté: mechanickým poškodením, nepredložením dokladu o kúpe alebo záručného listu, neodborným zaobchádzaním, nešetrným zaobchádzaním, opotrebovaním, nevhodným skladovaním, poškodením vplyvom prírodných živlov, alebo iným zásahom vyššej moci, nadmernou záťažou, používaním v rozpore s jeho určením na strane kupujúceho a alebo tretej osoby po prevzatí tovaru kupujúcim.

Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru od prepravcu skontrolovať stav zásielky spolu s dopravcom. V prípade viditeľných poškodení na zásielke (krabici), poprípade otvorenej zásielky, má kupujúci právo túto zásielku odmietnuť prevziať. V prípade, že kupujúci odmietne prevziať zásielku od prepravcu z dôvodu poškodenej zásielky, je nutné spísať s prepravcom reklamačný protokol a tento skutok bezodkladne oznámiť predajcovi na e­mailovú adresu: info@yemna.sk.

V prípade reklamácie tovaru, kupujúci oznámi predávajúcemu v správe zaslanej na e­mailovú adresu info@yemna.sk číslo objednávky(faktúry), názov reklamovaného produktu a podrobný popis dôvodov reklamácie. Kupujúci zašle reklamovaný tovar, po dohode s predávajúcim, spolu s dokladom o kúpe na adresu prevádzky predajcu:

my-­sys, s. r. o.
Obecná 859/1
95 1 35 Veľké Zálužie
Slovenská republika

Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.

Ak sa jedná o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo aby bola chyba bezplatne, včas a riadne odstránená, prípadne právo na výmenu chybného tovaru. V prípade, že takýto postup nie je možný, kupujúci má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Ak sa jedná o chybu neodstrániteľnú, brániacu tomu, aby bol tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu chybného tovaru, alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Ak sa jedná o chybu neodstrániteľnú, nebrániacu tomu, aby bol tovar riadne užívaný, má kupujúci má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Predávajúci vybaví reklamáciu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Predávajúci vydá kupujúcemu doklad o uplatnení reklamácie, s informáciami o dátume uplatnenia reklamácie, obsahu reklamácie a zvoleného spôsobu reklamácie, priložený k e­mailovej správe kupujúcemu. Predávajúci ďalej vydá kupujúcemu doklad o vybavení reklamácie s informáciami o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prevedení opravy a dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

 

8, Záverečné ustanovenia 

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné odo dňa 1.6.2016 . Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.yemna.sk