Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon o ochrane osobných údajov") je spoločnosť my-sys s.r.o., IČO: 50137671 DIČ:2120196430 IČ DPH:SK2120196430 podľa §4 sídlo: Rapatská 921/28, 951 35 Veľké Zálužie, prevádzkovateľom informačných systémov.

 

Spoločnosť my-sys s.r.o, ako prevádzkovateľ si Vás týmto dovoľuje informovať, že osobné údaje spracúva v nasledovných informačných systémoch:

Informačný systém „E-shop"

Zoznam spracúvaných osobných údajov

Spracúvané sú tieto osobné údaje: meno a priezvisko, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty, adresu (ulica a číslo, mesto, PSČ).

Ak nakupujete ako firma/živnostník spracúvame tiež: obchodný názov, IČO, DIČ, IČ DPH, fakturačnú adresu, dodaciu adresu, telefónne číslo.

Účel spracúvania osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy - vybavenie a doručenie Vašej objednávky a iné povinnosti, ktoré nám vyplývajú v súvislosti s právnymi predpismi, ktoré upravujú napríklad ochranu spotrebiteľa. Sú tiež nevyhnuté pre vystavenie faktúry a účtovníctvo.

Meno, priezvisko a Vašu adresu potrebujeme, aby bolo možné doručiť Vašu objednávku a pre účely fakturácie a účtovníctva. Prípadná ďalšia adresa je potrebná pre účely doručenia Vašej objednávky, ak ste si zvolili zaslanie na inú ako fakturačnú adresu.

Adresu elektronickej pošty (e-mail) využívame na doručenie informačných e-mailoch o stave Vašej objednávky a doručenie elektronickej faktúry. Pre informácie v akom stave je preprava Vašej zásielky ju používa i Slovenská pošta (v prípade balíka na poštu),kuriérska spoločnosť, podľa toho, aký spôsob dopravy si vyberiete.

Telefónne číslo sa spracúva pre účely vybavenia objednávky. Kontaktovať Vás budeme iba v odôvodnených prípadoch a kvôli urýchleniu komunikácie (napr. chybné zadanie adresy doručenia, výpadok tovaru a pod.). Pre informácie v akom stave je preprava Vašej zásielky ho používa i Slovenská pošta (v prípade balíka na poštu), kuriérska spoločnosť.

Ak nakupujete ako firma/živnostník spracúvame tiež obchodný názov, IČO, DIČ prípadne aj IČ DPH na účely vybavenia a doručenia Vašej objednávky, vystavenie faktúry a do účtovníctva.

 

Poskytovanie osobných údajov

Vaše osobné údaje poskytneme iba týmto tretím stranám a sprostredkovateľom:

-Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S, za účelom doručenia Vašej zásielky ak ste si zvoli zaslanie Slovenskou poštou.

-Geis Parcel SK s.r.o.

Balíková preprava, Geispoint
Trňanská 6, 96 001 Zvolen
IČ DPH: SK 2023410301
IČO: 46 489 592
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 21503/S

-K prevádzke nášho internetového obchodu využívame služby spoločnosti ID Services s.r.o.

Bizetova 459/39 949 11 Nitra. Zapísaný v OR Okr. súd Nitra.Vložka číslo: 38865/N

-súčasťou prevádzky ehopu je tiež služba Google Analytics a Google Search console. Slúži prevádzkovateľovi na poskytovanie kvalitnejších služieb návštevníkom eshopu. A však prevádzkovateľ tieto osobné údaje nezhromažďuje a neuchováva.

Sprístupňovanie osobných údajov

Osobné údaje môžu byť v odôvodnených prípadoch sprístupnené len za účelom technickej podpory spoločnosti ID Services s.r.o. Bizetova 459/39 949 11 Nitra. Zapísaný v OR Okr. súd Nitra.Vložka číslo: 38865/N, ktorej služby využívame k prevádzke nášho internetového obchodu.

Informačný systém „Klienti a potenciálni klienti"

Zoznam osobných údajov

Spracúvané sú tieto osobné údaje: meno, e-mailová adresa, prípadne ostatné údaje, ktoré fyzická osoba uvedie pri dopytovaní sa.

Účel spracúvania osobných údajov

Osobné údaje získane napríklad prostredníctvom kontaktného formuláru alebo chatu na našej stránke sú spracúvané pre potreby evidencie dopytov a zaslanie odpovede na Vaše dopyty.

 

Informačný systém „IS marketing"

Zoznam osobných údajov

Spracúvané sú tieto osobné údaje: e-mailová adresa

Účel spracúvania osobných údajov

Zasielanie marketingových ponúk prostredníctvom elektronickej pošty/newsletter.

Poskytovanie osobných údajov

Osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám.

Sprístupňovanie osobných údajov

Osobné údaje nie sú sprístupňované tretím stranám.

 

Informačný systém „IS vernostný program"

Zoznam osobných údajov

Spracúvané sú tieto osobné údaje: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa (ulica a číslo, mesto, PSČ)

Účel spracúvania osobných údajov

Členstvo vo vernostnom programe.

Poskytovanie osobných údajov

Osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám.

Sprístupňovanie osobných údajov

Osobné údaje nie sú sprístupňované tretím stranám.

 

Práva dotknutej osoby

Zákon o ochrane osobných údajov poskytuje dotknutým osobám (dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú) kontrolu nad spracúvaním ich osobných údajov a to v podobe tzv. práv dotknutých osôb.

Každá dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona o ochrane osobných údajov;

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého boli osobné údaje získané na spracúvanie,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil;

g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Ostatné práva dotknutej osoby upravuje § 28 zákona o ochrane osobných údajov. Vo veci otázok ochrany Vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať aj zaslaním e-mailu na info@yemna.sk

 

Politika používania cookies

Naša internetová stránka a jej podstránky používajú technológiu cookies. Cookie predstavuje krátky text (alfanumerický reťazec), ktorý je uložený na koncovom zariadení návštevníka našich internetových stránok. Používajú sa na napr. pri prihlasovaní používateľa na našom e-shope, sledovanie štatistických údajov napr. návštevnosť stránky.

Ak ako používateľ alebo návštevník našich stránok nesúhlasíte s touto politikou využívania technológie cookies, môžete kedykoľvek vymazať súbory cookies súvisiace s touto stránkou zo svojho počítača. Taktiež môžete zakázať ukladanie súborov cookies pre tieto stránky priamo v nastaveniach svojho prehliadača, alebo pristupovať na tieto stránky v režime prehliadača, ktorý nepovolí ukladanie cookies. V tomto prípade Vám však ako prevádzkovateľ nevieme zaručiť plnohodnotnú úroveň dostupnosti jednotlivých stránok a služieb.

 Doba spracovania na všetky uvedené účely je 3 roky.